การขายทอดตลาด เศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ

ขาดทอดตลาดพัสดุ