คลินิกสุขภาพจิต

ให้บริการในวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ถึง 16.00 น.