งานคุ้มครองผู้บริโภค

งานคุ้มครองผู้บริโภคในอำเภอสูงเนิน มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สูงเนิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นเครือข่ายระดับอำเภอ ให้บริการดังนี้

  • ตรวจสถานพยาบาล ซึ่งผู้ประกอบการสถานพยาบาลจะต้องยื่นขออนุญาตและขอต่ออายุประจำปีตามขั้นตอนและเตรียมเอกสารตามที่ระบุใน https://fdakorat.wordpress.com/clinicform/
  • ตรวจร้านขายยา ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการขออนุญาตและต่ออายุประจำปีได้ตามขั้นตอนที่ระบุในเวปไซต์ https://fdakorat.wordpress.com/drugform/
  • ตรวจสถานประกอบการผลิตอาหาร ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการขออนุญาตและต่ออายุประจำปีได้ตามขั้นตอนที่ระบุในเวปไซต์ https://fdakorat.wordpress.com/foodform/
  • ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตามตลาดต่างๆในอำเภอ