ด้านที่1 ด้านการบริหารจัดการ

1. นโยบายการจัดการคุณภาพ

1.1 สถานพยาบาลจัดให้มีนโยบายการจัดการคุณภาพและมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 มีประกาศนโยบายของผู้บริหารสูงสุดที่ให้ความสำคัญแก่การยกระดับคุณภาพบริการเพื่อประชาชนและมีการดำเนินงาน

1.3 มีแผนงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร

1.4 มีแผนงานและมีกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือผู้รับบริการ หรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการ

2. กระบวนการคุณภาพ

2.1 มีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการ

2.2 มีแผนงานและมีการดำเนินการที่แสดงถึงคุณภาพการบริหารสถานพยาบาล

3. ผลลัพธ์ของการจัดการคุณภาพ

3.1 มีแผนงานและมีการดำเนินงานเรื่องความพึงพอใจและความมั่นใจของผู้รับบริการและประชาชน

3.2 มีแผนงานและมีผลงานที่แสดงถึงความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรในสถานพยาบาล

3.3 มีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงชื่อเสียงของสถานพยาบาล