ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น. (เฉพาะวันราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

พยาบาลวิชาชีพ-2-อัตรา