ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วันที่ 1- 26 พฤษภาคม 2565 ตั้งงแต่เวลา 08.30 -15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

พ.ช่วยเหลือคนไข้