มทส. จับมือ ซินโครตรอน ส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมสู้วิกฤติโควิด-19 ให้ รพ.สูงเนิน และเรือนจำกลางคลองไผ่

21 พฤษภาคม 2564……. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้แก่ โรงพยาบาลสูงเนิน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานส่วนหน้าที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิด สัมผัสผู้ป่วย และผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และร่วมบรรเทาวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

“เครื่องกำจัดเชื้อไวรัสและกรองอากาศด้วยระบบโคโรนาดิสชาร์จ” ผลงานวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรรมศาสตร์ มทส. และคณะ ซึ่งได้รับการประสานงานจาก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินการสร้างเครื่องฯ และติดตั้งใช้งานจริง ในกลุ่มงานแผนกคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 เครื่อง นับเป็นโรงพยาบาลต้นแบบการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการกำจัดเชื้อไวรัสด้วยระบบโคโรนาดิสชาร์จ ทดแทนการใช้แผ่นกรองอากาศ HEPA filter แบบเดิม โดยออกแบบสร้างจากวงจรทวีแรงดัน ใช้ไฟฟ้ากำลังงานสูงเพื่อสร้างให้เกิดเป็นโคโรนาดิสชาร์จ สามารถกำจัดเชื้อไวรัสและลดปริมาณการแพร่กระจายเชื้อในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ต้นทุนต่ำ ใช้งานง่ายและสามารถนำไปขยายผลประยุกต์ใช้กับห้องผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาได้ส่งมอบเครื่องฯ ให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลชุมพวง