ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ เศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักราชการ

ยกเลิกการขายทอดตลาด