ระบบบริการใหม่ที่สะดวกสบายกว่าเดิม (Convenience Center ศูนย์อำนวยความสะดวก)

Website-โปรแกรมตรวจสุขภาพ-รพ.สูงเนิน