รับเยี่ยมก่อนประเมิน LA

8 ก.ค.63 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.สูงเนิน ขอขอบคุณทีมเยี่ยมสำรวจระดับจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนขอรับการประเมินมาตรฐาน LA (LAB Accreditation)​ จากสภาเทคนิกการแพทย์ 😀😀 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 3 ท่าน ทน.พญ.จินตนา อึดจันทึก จากรพ.สีคิ้ว, ทน.พญ.ธัญจิรา ปราบเพชร จากรพ.เทพรัตน์, ทนพ.วัชราชัย จันทร์ปาน จากรพ.ปากช่องนานา🥰🥰 อาจารย์แต่ละท่าน ให้ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนามากมาย ตั้งแต่รับคิวตรวจจนถึงแจ้งผล LAB ชี้ให้เห็นช่องโหว่ ที่อาจทำให้เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง ช่องว่างที่จะพัฒนางานให้ได้มากขึ้น แถมด้วยการตรวจเช็คเครื่องตรวจ LAB, การ Maintenance, ทำ Control, QC, การบันทึกเก็บข้อมูล, สิ่งแวดล้อมโครงสร้างต่างๆ รวมถึงการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (ภายใน-ภายนอกรพ.)​ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น และเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ🤣🤣 พวกเราจะแก้ไข-ปรับ-เปลี่ยน-เพิ่ม เพื่อคุณภาพงานที่ดีต่อไป สัญญาค่ะ #ประเมินLA