รับโล่รางวัลดีเด่นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

26 กพ.2563 โรงพยาบาลสูงเนินโดยทีมงานคุ้มครองผู้บริโภค เข้ารับโล่รางวัลดีเด่นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สาขาเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จาก นพ พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา กรุงเทพมหานคร ………
คณะกรรมการอาหารและยา จัดงานมอบโล่รางวัลเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นต้นแบบในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย

“ขอแสดงความยินดีกับเขตบริการสุขภาพที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอให้รักษาความดีนี้ไว้และร่วมกันดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง เป็นต้นแบบในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ในแต่ละพื้นที่ สมเป็น “เครือข่ายเข้มแข็ง ผนึกกำลังพัฒนาผู้บริโภค” เพื่อให้ผู้บริโภคของเราได้บริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัย”