อบรมฟื้นฟูการดูแลผู้ป่วย

วันที่ 7-8 ต.ค.62 คกก.PCT นำทีมโดยคุณหมอเพ้ง (นพ.ทวีพงศ์ ประธานคกก.PCT) ได้จัดอบรมฟื้นฟูระบบงานการดูแลผู้ป่วย, มาตรฐานการดูแแลผู้ป่วย, การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง, แบบประเมินแบบองค์รวม, การวางแผนจำหน่าย, การรายงานแพทย์ โดยใช้หลัก SBAR, PEWS, เกณฑ์การย้ายผู้ป่วย, เกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย, Clinical Tracer ให้กับพยาบาล รพ.สูงเนิน 2 วันช่วงบ่าย ** ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวทางปฏิบัติเพิ่มจากเดิม ทำให้เข้าใจตรงกันมากขึ้น ผลลัพธ์สุดท้ายหวังให้ผู้รับบริการปลอดภัย (เป้าสำหรับพยาบาลใหม่ 100% พยาบาลเก่า >80%) ดูแล้วคงต้องจัดฟื้นฟูเพิ่มอีกหนึ่งรุ่น ** เป็นกำลังใจให้พยาบาลทุกท่าน ให้ทำงานอย่างมีความสุข