เตรียมพร้อมรับมือ Covid-19

แผนกกายภาพบำบัดได้เตรียมพร้อมรับมือ Covid-19 โดย

1.ได้จัดทำมุมให้ความรู้และวิธีป้องกันเกี่ยวกับCovid-19 แก่ผู้มารับบริการ

2.ได้จัดทำface shield และเตรียมเสื้อกราวน์แขนยาวไว้สวมใส่ในขณะทำการรักษาผู้ป่วย

3.ได้จัดทำแผ่นกระตุ้นไฟฟ้าเพิ่ม เพื่อรองรับสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยจะไม่ใช้ซ้ำและจะนำไปทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้ง