แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม งยค่าเสื่อม 2563

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องซักผ้า