ผู้อำนวยการ

นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ / รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน

แพทย์ โครงการ CPIRD รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทย์ประจำ โรงพยาบาลโนนสูง นครราชสีมา 2 ปี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง นครราชสีมา 2 ปี

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวังน้ำเขียว นครราชสีมา 11 ปี

ผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสูงเนิน นครราชสีมา ถึงปัจุบัน

สารจากผู้อำนวยการ เดือนพฤษภาคม 2563