ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วันที่ 5 – 27 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. (เฉพาะวันราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครผูู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วันที่ 10 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. (เฉพาะวันราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครเจ้าพนักงานเภสัชกรรม