ด้านที่1 ด้านการบริหารจัดการ

1 นโยบายการจัดการคุณภาพ

1.1 สถานพยาบาลจัดให้มีนโยบายการจัดการคุณภาพและมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 มีประกาศนโยบายของผู้บริหารสูงสุดที่ให้ความสำคัญแก่การยกระดับคุณภาพบริการเพื่อประชาชนและมีการดำเนินงาน

ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วันที่ 1-24 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่ 08.30 -15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือก วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศ_รับสมัคร-NA-มิย.64