Covid – 19 กับสิทธิ์ประกันสังคม

สถานการณ์ ‘ไวรัสโคโรน่า’ หรือ ‘โควิด-19’ ขยายวงกว้างในประเทศไทย และในระดับโลก กระทั่งถูกประกาศให้ ‘โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019’ หรือ ‘โรคโควิด 19’ เป็นโรคติดต่ออันตราย

ในกรณีเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด หรือมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เมื่อมีอาการไข้ หรืออาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ขั้นตอนของการซักประวัติ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันตนเอง โดยการไม่แจ้งจะมีโทษปรับ เป็นมูลค่า 20,000 บาท

ถูกกักตัวสังเกตอาการ “โควิด-19” จะยังได้รับ “ค่าจ้าง” หรือไม่

กรณีถูกสั่งกักตัวสังเกตอาการ
กลายเป็นประเด็นคำถามที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับโรค ‘COVID-19’ ว่ากรณีลูกจ้างลางานไปประเทศที่มีความเสี่ยง แต่ถูกทางการไทยให้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง 14 วันที่ลูกจ้างถูกกักบริเวณหรือกักตัวหรือไม่

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ในข่าวประชาสัมพันธ์ “ประเด็นคำถามเกี่ยวกับโรคติดต่อโควิด-19” ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ โดยสรุปว่า หากกรณีที่ทางการกักตัวลูกจ้างที่เดินทางกลับเข้าไทยไว้ เป็นการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม ม.34 (1) และ ม.52 ตาม พ.ร.บ โรคติดต่อ 2558 เพราะมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย