Pediatric Advance Life Support (PALS)​

นพ.นิสิต ทฤษฎีกุล &​ ตึกสมเด็จย่า จัดอบรม PALS (Pediatric Advance Life Support)​ 2 รุ่น ช่วงบ่ายวันที่ 14, 20 ส.ค.63 ได้ความรู้ ได้ฝึก CPR เด็กเล็ก &​ เด็กโต 😘 30:2 กรณีทำคนเดียว 15:2 เมื่อมีผู้ช่วย 😘 เด็กตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปกดหน้าอกลึก >=5 cm. เด็กทารกกดลึก >=4 cm. 😘 กดเร็ว 100-120 ครั้ง/นาที 😘 การ CPR จะสำเร็จได้ต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าหัวใจหยุดเต้นเพราะอะไร และแก้ไขภาวะดังกล่าว